VORES MÆRKESAGER

12. november 2020

I VENSTRE NORDDJURS ARBEJDER VI FOR....
 

  • BEDRE RAMMEVILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE
Understøtte arbejdspladser i det private erhvervsliv, hjælp til selvhjælp.
Hvad kan kommunen gøre for virksomheden?
Et opsøgende og befordrende konsulentbesøg, hvor virksomhedens problemer afklares i en samtale. Besøget finder sted på kommunalt initiativ, måske regelmæssigt hvert andet år. Så vidt muligt kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne.
Jobcentret skal være proaktivt m.h.t. videreuddannelse af de ledige.
De erhvervsdrivende ledes ind i eksisterende eller nye netværk, eventuelt mentor-ordninger.
Hurtig bredbånds forbindelse og mobiltelefoni i HELE Norddjurs.


  • BEDRE INFRASTRUKTUR
Vi må have en bedre kvalitet af vejnettet. Øgede midler til asfaltpulje eller udlicitering, bedre vedligehold.
Fornuftige tilkørsel forhold for erhvervslivet.
Sikring af skoleveje, cykelstier og tunneller for at øge trafiksikkerheden. 
Forbedret information om de eksisterende kommunale transportordninger herunder busser, telebusser, taxakørsel, således at de benyttes noget mere.


  • FLEKSIBLE OG ATTRAKTIVE BØRNETILPASNINGSTILBUD
Billig børnepasning, også i SFO med henblik på at tiltrække nye familier til området til gavn for erhvervslivet.
”Altid åbent” , altså mindst én institution, der åbner tidligt og lukker sent af hensyn til forældrenes arbejdstider.
Ferie åbent: Der er altid mindst én åben institution i ferieperioder, således at børnene ikke lukkes ude.
Fremme etablering af private børnehaver.


  • STØTTE ILDSJÆLE OG FRIVILLIGT ARBEJDE
Fastholde de økonomiske rammer for fritidslivet som en påskønnelse af det frivillige arbejde, der udføres af mange foreninger og enkeltpersoner.
Ansættelse af en frivillighedskonsulent, der skal opsøge og i samtale vejlede de frivillige om den kommunale støtte herunder lokaler, kontaktpersoner, fonde m.v.
Dialog med og udnyttelse af idrætsforeningernes ressourcer, f.eks. til aktivering og inklusion af unge, som har svært ved at få fodfæste i  samfundet (uddannelse og arbejdsmarked).


  • FOKUS PÅ LANDSBYLIVET, BOSÆTNING OG TURISME
Forskønnelse af de offentlige arealer og bymidterne, opprioritere vedligeholdelsen, således at folk faktisk får lyst til at bo i Norddjurs Kommune.

Byggesagsgebyrer skal sættes lavt.  For tiden er behandlingstiden alt for lang for byggesager. 


Grenaa2 projektet til forskønnelse af stisystemet langs Grenaaen.

Rigelige og varierede tilbud af byggegrunde.

Digital foregangskommune med bredbånds forbindelse over det hele.

Lettere og færre administrative processer / sagsbehandling i kommunen.

Synlig turismestrategi og øget tilgængelighed til fjord og hav.

Fokus på landdistrikterne, styrkelse af landsbylivet, og større nedrivnings pulje til nedrivning af de gamle faldefærdige bygninger, der skæmmer vore byer.

LED-gade belysning i hele kommunen sparer energi.

Alle lovligt etablerede dræn skal have frit løb. Grødeskæring holdes ved lige.

Senior- og aktiverings job (“nyttejob”) skal tilgodese vedligeholdelsen af det offentlige rum.

  • GENEREL HØJNELSE AF UDDANNELSESNIVEAU
Campus med uddannelsesinstitutionerne understøttes og udbygges.
Et ungdomshus etableres centralt beliggende mellem uddannelsesstederne, således at man kan opnå synergi og stimulering af hinanden.
Specialpædagogiske tiltag, også lokalt.


  • ET GODT OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN
Flere og flere opgaver går fra region til kommuner. Vi vil være på forkant, og hjemtage hvor det er relevant, og ikke mindst sørge for god behandling og genoptræning.
Et sundheds hus i Grenaa, men på vore egne vilkår i et samarbejde mellem forskellige liberale faggrupper.