VENSTRE I KOMMUNEN


ARBEJDET I UDVALGENE

Der er masser af udfordringer for Venstres Kommunalbestyrelses medlemmer i Norddjurs Kommune. Venstre er repræsenteret i alle udvalg på nær arbejdsmarkedsudvalget.

Nedenfor kan du læse om de forskellige udvalg og vores arbejde.


økonomi udvalget

I kommunens økonomi udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af borgmester Kasper Bjerregaard, som også er udvalgsformand.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personsager.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom

 • byggemodning og salg af grunde

 • erhvervsmæssige og lignende spørgsmål efter indstilling fra erhvervsudvalget

 • bygninger og anlæg til kommunens administration i samarbejde med miljø- og teknikudvalget.


børne- & ungdoms udvalget

I kommunens Børne- og ungdoms udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Morten Friis Heidemann.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungeområdet, undervisningsområdet, sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og ungeområdet herunder opgaver vedrørende

 • folkeskoler

 • specialundervisning

 • vidtgående specialundervisning

 • skolefritidsordninger

 • klubber

 • ungdomsskole- og klubber

 • SSP

 • fri - og efterskoler

 • daginstitutioner

 • visitation til dagtilbud

 • tilsyn i dagplejen

 • sprogstimulerende tilbud til småbørn

 • private pasningsordninger

 • PPR

 • sundhedsplejen

 • familierådgivning

 • familiehuse

 • familiepleje og anbringelser

 • opholdssteder

 • tandplejen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om.

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


  ERHVERVSUDVALGET 

  I kommunens Erhvervs udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Niels Ole Birk, som også er udvalgsformand.

  Udvalget varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.


  kultur- og fritidsudvalgET

  I kommunens Kultur- og fritids udvald er Venstre i denne periode repræsenteret af Benno Blæsild.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)

  • landdistrikter og nærdemokrati

  • bosætning

  • overordnet infrastruktur

  • fritid

  • musikskoler

  • folkeoplysning

  • idrætsanlæg, haller, svømmehaller

  • biblioteker

  • kulturhuse/forsamlingshuse

  • museer

  • naturskoler og Blå Flag Stationer

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder  Miljø og teknik udvalget

  I kommunens Miljø- og teknikudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Niels Ole Birk.


  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

  • miljøområdet

  • vandløb

  • grønne områder

  • bygge - og landzonesager

  • bygge - og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri

  • lokalplanlægning

  • BBR registrering

  • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget

  • vandforsyning

  • spildevand

  • renovation

  • genbrug

  • beredskab

  • skadedyrsbekæmpelse

  • naturforvaltning

  • miljøgodkendelser - VVM

  • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)

  • veje

  • vintervedligeholdelse

  • ejendomsskat

  • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur

  • trafik inkl. kollektiv trafik og færger

  • legepladser

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


  VOKSEN- OG PLEJEUdvaLget

  I kommunens Voksen og plejeudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Rikke Albæk Jørgensen.


  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • pleje - og praktisk hjælp

  • hjemmesygepleje

  • madproduktion og -udbringning

  • plejecentre

  • dagcentre

  • ældre, koordination, visitation og tilsyn

  • hjælpemidler

  • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)

  • handicappede, koordination, visitation og tilsyn

  • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn

  • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn

  • visitation til omsorgstandpleje

  • integration - koordination

  • behandling af alkohol- og stofmisbrug

  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

  • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)

  • frivilligt socialt arbejde

  • kompenserende specialundervisning for voksne

  • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

  • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)

  • forebyggende hjemmebesøg

  • boligadministration (i forhold til ældreboliger)

  • ældrepolitik

  • demenspolitik

  • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination

  • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering

  • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb

  • sundhedsprofiler og sundhedsviden

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.  FØLG ARBEJDET I KOMMUNALBESTYRELSEN

  TILMELD DIG OG FÅ OPDATERINGER 

  Her er det muligt at følge arbejdet, som kommunalbestyrelsen udfører for borgerne i Norddjurs Kommune.

  Se her hvornår der er udvalgsmøder i Norddjurs Kommune.

  Se her for dagsordner og referater
  - ønsker du dem…

  LÆS MERE

  Mød venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen


  valget i 2021 sikrede venstre borgmesterposten

  Efter lange forhandlinger på valgnatten, lykkedes det Venstre at sætte sig i spidsen for Norddjurs kommune. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde med partierne i konstitutionsaftalen. 

  Venstres nye gruppe består af borgmester Kasper Bjerregaard, gruppeformand Rikke Ålbæk Jørgensen, Udvalgsformand Niels Ole Birk og to helt nye bestyrelsesmedlemmer Benno Blæsild og  Morten Friis Heidemann.

  Nedenfor…

  LÆS MERE