VENSTRE I KOMMUNEN

ARBEJDET I UDVALGENE

Der er masser af udfordringer for Venstres Kommunalbestyrelses medlemmer i Norddjurs Kommune. Venstre er repræsenteret i alle udvalg, og nedenfor kan du læse om de forskellige udvalg og vores arbejde.

ØKONOMI UDVALGET 


I kommunens økonomiudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af gruppeformand Kasper Bjerregaard, hvor han er næstformand.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personsager.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet:

• køb, salg og pantsætning af fast ejendom

• byggemodning og salg af grunde

• erhvervsmæssige og lignende spørgsmål efter indstilling fra erhvervsudvalget

• bygninger og anlæg til kommunens administration i samarbejde med miljø- og teknikudvalget.


BØRN OG UNGE UDVALGET 


I kommunens Børne og Ungdoms udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af  Kristina Hviid.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og unge området, undervisnings området, sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og unge området herunder opgaver vedrørende


 • folkeskoler
 • specialundervisning
 • vidtgående specialundervisning
 • skolefritidsordninger
 • klubber
 • ungdomsskole- og klubber
 • SSP
 • fri – og efterskoler
 • daginstitutioner
 • visitation til dagtilbud
 • tilsyn i dagplejen
 • sprogstimulerende tilbud til småbørn
 • private pasningsordninger
 • PPR
 • sundhedsplejen
 • familie rådgivning
 • familie huse
 • familiepleje og anbringelser
 • opholdssteder
 • tandplejen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om.

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKSDVALGET 


I kommunens Erhvervs – og Arbejdsmarkedsudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Lars Sørensen, der er næstformand i udvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget varetager en lang række opgaver.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer i henhold til lov om erhvervsfremme og opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • arbejdsmarkedsforhold
 • jobcenter, herunder
  • aktivering
  • revalidering
  • sygedagpenge
  • kontanthjælp
  • førtidspension
  • fleks- og skånejob
  • forsikrede ledige
  • personlig assistance
  • løntilskudsordning
  • integration
 • beskæftigelsescentre
 • beskæftigelsesplan
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • EGU-elever
 • samarbejde og dialog med uddannelsesinstitutionerne
 • integration – koordination, herunder frivilligt arbejde • udbetaling af sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.)
 • erhvervspolitik
 • erhvervsservice
 • erhvervsudvikling: initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet
 • internationale erhvervsmæssige relationer
 • høringspart i forhold til miljø- og teknikudvalget vedr. planlægning for erhvervsområdet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 i Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

KULTUR- OG FRITIDS UDVALGET 


I kommunens Kultur- og fritidsudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Lars Østergaard, der er formand for udvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)
 • landdistrikter og nærdemokrati
 • bosætning
 • overordnet infrastruktur
 • fritid
 • musikskoler
 • folkeoplysning
 • idrætsanlæg, haller, svømmehaller
 • biblioteker
 • kulturhuse/forsamlingshuse
 • museer
 • naturskoler og Blå Flag Stationer

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

MILJØ OG TEKNIK UDVALGET 


I kommunens Miljø- og teknikudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Niels Ole Birk.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

 • miljøområdet
 • vandløb
 • grønne områder
 • bygge – og landzonesager
 • bygge – og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri
 • lokalplanlægning
 • BBR registrering
 • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget
 • vandforsyning
 • spildevand
 • renovation
 • genbrug
 • beredskab
 • skadedyrsbekæmpelse
 • naturforvaltning
 • miljøgodkendelser – VVM
 • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)
 • veje
 • vintervedligeholdelse
 • ejendomsskat
 • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur
 • trafik inkl. kollektiv trafik og færger
 • legepladser

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

VOKSEN OG PLEJE UDVALGET 


I kommunens Voksen og plejeudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Rikke Albæk Jørgensen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • pleje – og praktisk hjælp
 • hjemmesygepleje
 • madproduktion og -udbringning
 • plejecentre
 • dagcentre
 • ældre, koordination, visitation og tilsyn
 • hjælpemidler
 • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)
 • handicappede, koordination, visitation og tilsyn
 • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn
 • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn
 • visitation til omsorgstandpleje
 • integration – koordination
 • behandling af alkohol- og stofmisbrug
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)
 • frivilligt socialt arbejde
 • kompenserende specialundervisning for voksne
 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)
 • forebyggende hjemmebesøg
 • boligadministration (i forhold til ældreboliger)
 • ældrepolitik
 • demenspolitik
 • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination
 • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering
 • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb
 • sundhedsprofiler og sundhedsviden

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Mød venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen

KASPER BJERREGAARD

Gruppeformand
E-mail: [email protected]
Telefon: 51 23 86 14

Om Kasper:
Jeg er 46 år gammel og bor i Lyngby sammen…

LÆS MERE

FØLG ARBEJDET I KOMMUNALBESTYRELSEN

Venstre 4. november 2020

TILMELD DIG OG FÅ OPDATERINGER 

Her er det muligt at følge arbejdet, som kommunalbestyrelsen udfører for borgerne i Norddjurs Kommune.

Se her hvornår der er udvalgsmøder i Norddjurs Kommune.

Se her for dagsordner og referater
- ønsker du dem direkte til din mailboks…

LÆS MERE