VENSTRE I KOMMUNEN


ARBEJDET I UDVALGENE

Der er masser af udfordringer for Venstres Kommunalbestyrelses medlemmer i Norddjurs Kommune. Venstre er repræsenteret i alle udvalg på nær arbejdsmarkedsudvalget.

Nedenfor kan du læse om de forskellige udvalg og vores arbejde.


Økonomi udvalget

I kommunens økonomi udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af borgmester Kasper Bjerregaard, som også er udvalgsformand.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personsager.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom

 • byggemodning og salg af grunde

 • erhvervsmæssige og lignende spørgsmål efter indstilling fra erhvervsudvalget

 • bygninger og anlæg til kommunens administration i samarbejde med miljø- og teknikudvalget.


Børne- & Ungdoms udvalget

I kommunens Børne- og ungdoms udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Morten Friis Heidemann.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungeområdet, undervisningsområdet, sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og ungeområdet herunder opgaver vedrørende

 • folkeskoler

 • specialundervisning

 • vidtgående specialundervisning

 • skolefritidsordninger

 • klubber

 • ungdomsskole- og klubber

 • SSP

 • fri - og efterskoler

 • daginstitutioner

 • visitation til dagtilbud

 • tilsyn i dagplejen

 • sprogstimulerende tilbud til småbørn

 • private pasningsordninger

 • PPR

 • sundhedsplejen

 • familierådgivning

 • familiehuse

 • familiepleje og anbringelser

 • opholdssteder

 • tandplejen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om.

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.  Kultur- og Fritidsudvalget

  I kommunens Kultur- og fritids udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Benno Blæsild.

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)

  • landdistrikter og nærdemokrati

  • bosætning

  • overordnet infrastruktur

  • fritid

  • musikskoler

  • folkeoplysning

  • idrætsanlæg, haller, svømmehaller

  • biblioteker

  • kulturhuse/forsamlingshuse

  • museer

  • naturskoler og Blå Flag Stationer

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • program oplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder  Miljø og teknik udvalget

  I kommunens Miljø- og teknikudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Niels Ole Birk, som også er formand for udvalget.


  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

  • miljøområdet

  • vandløb

  • grønne områder

  • bygge - og landzonesager

  • bygge - og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri

  • lokalplanlægning

  • BBR registrering

  • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget

  • vandforsyning

  • spildevand

  • renovation

  • genbrug

  • beredskab

  • skadedyrsbekæmpelse

  • naturforvaltning

  • miljøgodkendelser - VVM

  • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)

  • veje

  • vintervedligeholdelse

  • ejendomsskat

  • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur

  • trafik inkl. kollektiv trafik og færger

  • legepladser

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


  Voksen- og Plejeudvalget

  I kommunens Voksen og plejeudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Rikke Albæk Jørgensen.


  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • pleje - og praktisk hjælp

  • hjemmesygepleje

  • madproduktion og -udbringning

  • plejecentre

  • dagcentre

  • ældre, koordination, visitation og tilsyn

  • hjælpemidler

  • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)

  • handicappede, koordination, visitation og tilsyn

  • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn

  • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn

  • visitation til omsorgstandpleje

  • integration - koordination

  • behandling af alkohol- og stofmisbrug

  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

  • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)

  • frivilligt socialt arbejde

  • kompenserende specialundervisning for voksne

  • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

  • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)

  • forebyggende hjemmebesøg

  • boligadministration (i forhold til ældreboliger)

  • ældrepolitik

  • demenspolitik

  • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination

  • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering

  • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb

  • sundhedsprofiler og sundhedsviden

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.  FØLG ARBEJDET I KOMMUNALBESTYRELSEN

  TILMELD DIG OG FÅ OPDATERINGER 

  Her er det muligt at følge arbejdet, som kommunalbestyrelsen udfører for borgerne i Norddjurs Kommune.

  Se her hvornår der er udvalgsmøder i Norddjurs Kommune.

  Se her for dagsordner og referater
  - ønsker du dem…

  LÆS MERE

  Mød venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen


  valget i 2021 sikrede venstre borgmesterposten

  Efter lange forhandlinger på valgnatten, lykkedes det Venstre at sætte sig i spidsen for Norddjurs kommune. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde med partierne i konstitutionsaftalen. 

  Venstres nye gruppe består af borgmester Kasper Bjerregaard, gruppeformand Rikke Ålbæk Jørgensen, Udvalgsformand Niels Ole Birk og to helt nye bestyrelsesmedlemmer Benno Blæsild og  Morten Friis Heidemann.

  Nedenfor…

  LÆS MERE